Obowiązki zarządców i administratorów w zakresie utrzymania czystości i porządku