Zarząd Osiedla Strzeszyn

Zarząd Osiedla Strzeszyn


Zgodnie ze Statutem Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym oraz realizuje bieżące zadania Osiedla.

Do zadań Zarządu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, przygotowywanie projektu planu wydatków Osiedla, realizacja uchwalonego planu wydatków Osiedla, zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu, zapewnienie obiegu informacji między organami Osiedla a mieszkańcami, przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady, przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu za dany rok oraz przedkładanie ich Radzie i Prezydentowi nie później nie do końca lutego.

 

Skład Zarządu

Dominika
Zenka-Podlaszewska

Przewodnicząca Zarządu

dr nauk ekonomicznych, żona i mama trójki dzieci. Praca społeczna dla Strzeszyna od 2009 roku - stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci. Od 2015 roku wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn, od 2019 roku Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn. Pracuje zawodowo w ramach własnej działalności. Wcześniej adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dawid
Indrzejczak

Zastępca Przewodniczącej Zarządu


Ewa
Garasz

Członek Zarządu Osiedla Strzeszyn

Janusz
Janasik

Członek Zarządu Osiedla Strzeszyn